POLIT. ŚROD.
 


Opis urządzeń oraz procesu neutralizacji ścieków pogalwanicznych w przyzakładowej oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Usługowego >> GALLUX << sp.j.

  1. Proces neutralizacji ścieków jest całkowicie zautomatyzowany i nie wymaga stałego dozoru.

  2. Oczyszczalnia została wyposażona w zewnętrzny pulpit kontrolno-alarmowy, który nadzoruje pracę newralgicznych urządzeń mających wpływ na jakość poddawanych neutralizacji ścieków, jak również urządzeń do filtracji ścieków. Pulpit nadzoruje 27 procesów oczyszczalni.

  3. Oczyszczalnia została wyposażona w najnowszej generacji urządzenia kontrolno-dozujące, które dozują proporcjonalne dawki reagentów. Urządzenia automatycznie obliczają czas dozowania w zależności od różnicy pomiędzy ustawioną wartością graniczną, a rzeczywistą. Zastosowanie kontrolerów umożliwiających dozowanie proporcjonalne wpłynęła na znaczne zmniejszenie ilości zużywanych reagentów.

  4. Poziomy w zbiorniku reakcyjnym, jak również w zbiornikach reagentów są nadzorowane przez czujniki poziomu. Stany zbyt wysokie lub niskie są sygnalizowane na pulpicie kontrolo-alarmowym.

  5. Ścieki poddawane są podwójnej filtracji. Filtracja wstępna odbywa się na prasie filtracyjnej, umożliwiającej uzyskanie stopnia filtracji na poziomie 100 mikronów. Filtracja końcowa umożliwia uzyskanie stopnia filtracji poniżej 50 mikronów.

  6. Ścieki przed zrzutem do kanalizacji miejskiej są podawane dodatkowej filtracji przez złoże z węglem aktywnym w celu usunięcia zanieczyszczeń organicznych, następnie przez dwie połączone szeregowo kolumny jonitowe, których zadaniem jest usunięcie metali ciężkich z odprowadzanych ścieków. Zastosowanie dwóch kolumn umożliwia jednoczesną filtrację ścieków, jak również regenerację złoża. Gdy jedna z kolumn zostanie poddana regeneracji, druga przejmuje całkowitą filtrację ścieków. Wielkość kolumn i ilość złoża została tak dobrana, aby filtracja przez jedną kolumnę umożliwiała usunięcie zawartych w ściekach resztkowych ilości metali ciężkich. Kolumny pracują naprzemiennie, kolumna, która przed regeneracją złoża pracowała jako pierwsza w szeregu, po regeneracji złoża pracuje jako druga. Powyższy cykl pracy kolumn daję pełną gwarancję usuwania metali ciężkich ze ścieków, ponieważ, gdy jedna z kolumn zostaje włączana do samodzielnej pracy, jej złoże charakteryzuje się prawie pełną zdolnością jonowymienną. Regeneracja kolumny trwa niespełna dwie godziny, a powstające z procesu regeneracji ścieki są poddawane neutralizacji w zbiorniku reakcyjnym oczyszczalni.

Opis procesu unieszkodliwiania ścieków:

Cyfry arabskie opisie są odnośnikami do schematu blokowego oczyszczalni .

Zbiornik reakcyjny oczyszczalni (2) o pojemności 5 m 3 zasilany jest porcjami ścieków po 0,3 m 3 z dwóch działów zakładu niklowni i cynkowni. Zbiornik wstępnego gromadzenia ścieków niklowni (1) ma pojemność 0,85 m 3 , natomiast zbiornik w cynkowni (13/14) ma pojemność 1,8 m 3 . Zbiornik w cynkowni został wyposażony w separator oleju. Ze względu na różnicę poziomu pomiędzy zbiornikiem reakcyjnym a zbiornikami wstępnego gromadzenia ścieków, ścieki do zbiornika reakcyjnego są podawane pompami. W zbiorniku niklowni ścieki mają odczyn na poziomie pH 1.5-2.0, natomiast w cynkowni mają odczyn na poziomie pH 2.5-3.5. W zbiorniku (1) zawarte są następujące zanieczyszczenia: Miedź, Nikiel, Chrom, Chlorki i Siarczany, natomiast w zbiorniku (13/14) Cynk, Chrom i Chlorki. Niskie pH ścieków w zbiorniku (1) umożliwia wstępną redukcję zawartego w ściekach chromu za pomocą pirosiarczynu sodowego, który jest dozowany z dozownika nr (7) umieszczonego w oczyszczalni.

Proces unieszkodliwiania ścieków w zbiorniku reakcyjnym przebiega w następujący sposób: Każda dawka ścieków, która wpływa do zbiornika reakcyjnego jest podawana ciągłej kontroli przez cztery sondy pomiarowe (4), oraz cztery kontrolery umieszczone w szafce sterującej (26). Dwie sondy kontrolują pH ścieków, kolejne dwie kontrolują stan redukcji związków chromu. Użycie zdublowanego zestawu sond i kontrolerów daje większe bezpieczeństwo, co do prawidłowości pomiarów, dozowania reagentów, oraz umożliwia wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości w pracy sond.

W zbiorniku reakcyjnym ścieki są poddawane neutralizacji, redukcji, oraz działaniu preparatów flokujących. Do procesu neutralizacji, redukcji i koagulacji stosujemy: Kwas siarkowy (5), Pirosiarczyn sodowy (7), Wodorotlenek sodowy (8), Preparat flokujący dr Hesse (10), Podsiarczyn sodowy (25). Dozowanie wszystkich preparatów jest w pełni zautomatyzowanie. Ścieki podczas neutralizacji są intensywnie burzone zestawem 24 dysz za pomocą sprężonego powietrza. Stosujemy również cykliczne mieszanie ścieków w celu prawidłowego działania preparatu flokującego.

W zbiorniku reakcyjnym następuje jednocześnie proces neutralizacji i redukcji związków chromu. Po procesie neutralizacji ścieki poddawane są wstępnej filtracji na prasie płytowej. Pracą pomp podających ścieki na prasę steruje ultradźwiękowy czujnik poziomu sprzężony z falownikiem. Zastosowanie czujnika ultradźwiękowego gwarantuje pełną kontrolę nad ilością ścieków w zbiorniku reakcyjnym. Czujnik ultradźwiękowy utrzymuje niski poziom ścieków w zbiorniku reakcyjnym w celu utrzymania rezerwy pojemności w czasie przerw w procesie filtracji spowodowanych przedmuchem i rozładowaniem prasy. W procesie filtracji zdublowaliśmy pompy oraz falowniki. W każdej chwili istnieje możliwość przełączenia sterowania na drugi falownik, jak również uruchomienia jednej pompy, której wydajność jest wystarczająca dla wytwarzanej w naszym zakładzie ilości ścieków.

W celu wyeliminowania przestojów w przypadku konieczności wymiany tkanin filtracyjnych prasa filtracyjna została wyposażona w rezerwowy zestaw 25 płyt. Rezerwowy zestaw płyt stanowi 1 ilości płyt zawartych w prasie, i jest wystarczający, aby proces filtracji odbywał się bez przerw. Kiedy tkaniny wymagają wymiany, wymieniamy połowę płyt w prasie, drugą połowę płyt wymieniamy po dwóch tygodniach. W kolejnym cyklu wymiany postępujemy odwrotnie. Zastosowaliśmy wysokiej jakości tkaniny firmy Totaltex, które charakteryzują się bardzo długim cyklem pracy. Cykl pracy tkanin wynosi minimum 6 miesięcy. Ścieki po wstępnej filtracji na prasie, spływają do zbiornika, (17) z którego są pompowane pompą (19) na filtr filtracji końcowej (20), którego zadaniem jest usunięcie resztkowych ilości zawiesin. Przed zrzutem do kanalizacji, ścieki są podawane filtracji przez złoże węgla aktywnego (21) w celu usunięcia zanieczyszczeń organicznych i następnie przez kolumny ze złożem żywić jonitowych (23), których zadaniem jest usunięcie metali ciężkich.

Oczyszczalnia jest wyposażona w park części i urządzeń zamiennych odpowiedzialnych za jej nieprzerwaną pracę.

Jakość ścieków poddawana jest stałej kontroli na zawartość metali ciężkich i soli przewodzących w przeliczeniu na KCL. W szczególności nadzorowana jest pierwsza kolumna w szeregu kolumn jonitowych na zawartość metali ciężkich, która po przebiciu jest poddawana regeneracji. Do badania zawartości metali stosujemy Multikolorymetr C213 firmy Hanna Instruments, oraz testery Aquaquant Merca, Do oznaczeń zawartości soli w ściekach stosujemy wielofunkcyjny przyrząd CX-401 firmy Elmetron.

Załączniki:

1. Schemat blokowy oczyszczalni ścieków

legenda

2. Pulpit kontrolno-alarmowy

legenda